دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
25دکتر زینب سعیدیان طرئیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912308
29دکتر فرانک گودرزیهیأت علمی گروه آمار031-55912308
12دکتر رسول کاظمیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912311
18دکتر مرتضی بیشه نیاسرهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912311
36حسین کچوییکمک کارشناس آموزش031-55912317
4دکتر حسین اشراقیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912321
15دکتر سید سیف الله موسی زاده موسویهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912321
33رضا خادمکارشناس سایت کامپیوترعلوم پایه031-55912325
34محمدرضا گندمیمسئول آموزش031-55912326
17دکتر علی افتخاریمدیر گروه ریاضی کاربردی031-55912334
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.