دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
1دکتر حسن دقیقرئیس دانشکده علوم ریاضی031-55912363-031-55912323
2دکتر سید علی رضا اشرفیمعاون پژوهشی دانشکده031-55912367
3دکتر اکبر محبیمعاون آموزشی دانشکده031-55912373
4دکتر حسین اشراقیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912321
5دکتر بهنام بازیگرانهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912372
6دکتر مجتبی بهرامیانهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912559
7دکتر روح الله جهانی پورهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912370
8دکتررضا جهانی نژادهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912371
9دکتر مهدی دهقانیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912335
10دکتر علی اصغر رضاییمدیر گروه ریاضی محض031-55912379
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.