آمار و احتمال مهندسی

نمونه سوالات میان ترم آمار و احتمال مهندسی (1 - 2 )

نمرات میانترم آمار و احتمالات مهندسی (از 80 نمره)

آقای دکتر سبزواری---- آقای دکتر شمس-    آقای دکتر سلمان پور--   خانم دکتر گودرزی

نمونه سوالات امتحان پایان ترم آمار و احتمال مهندسی