آئین نامه ها

آئین نامه آموزشی ناپیوسته مصوب سال  1394  (دریافت)

بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (دریافت)