مدیران گروههای آموزشی

 
 
     مدیر گروه ریاضی محض                                                                                        مدیر گروه ریاضی کاربردی

                                                                                                               
 دکتر علی اصغر رضایی                                                                                                 دکتر علی  افتخاری
    تلفن:03155912379                                                                                                     تلفن:03155912334


 
     مدیر گروه آمار و کاربردها                                                             مدیر گروه علوم کامپیوتر
                                                                                                    
 خانم دکتر فرانک گودرزی                                                                                     دکتر حسن دقیق
          تلفن:03155912308                                                                                        تلفن: 03155912363