مدیران گروههای آموزشی

 
 
     مدیر گروه ریاضی محض                                                                                        مدیر گروه ریاضی کاربردی

                                                                                                               
   دکتر رسول کاظمی                                                                                                          خانم دکتر فاطمه ذبیحی
    تلفن:03155912311                                                                                                     تلفن:03155913050


 
     مدیر گروه آمار و کاربردها                                                             مدیر گروه علوم کامپیوتر
                                                                                                    
 خانم دکتر فرانک گودرزی                                                                                     خانم دکتر مهسا سهیل شمائی
          تلفن:03155912308                                                                                        تلفن: 03155913048