مدیران گروههای آموزشی

 
 
     مدیر گروه ریاضی محض                                                                                        مدیر گروه ریاضی کاربردی

                                                                                                                    
               آقای دکتر رضا کهکشانی                                                                                             خانم دکتر فاطمه ذبیحی
           تلفن:03155912364                                                                                              تلفن:03155913050


 
     مدیر گروه آمار و کاربردها                                                             مدیر گروه علوم کامپیوتر
                                                                                                                            
 خانم دکتر فرزانه هاشمی                                                                                        خانم دکتر مهسا سهیل شمائی
  تلفن:03155912308                                                                                               تلفن: 03155913048