مدیران گروههای آموزشی

 
 
 مدیر گروه ریاضی محض                                                                                        مدیر گروه ریاضی کاربردی

                                                                                                  
   دکتر علی اصغر رضایی                                                                                                 دکتر علی  افتخاری
    تلفن:03155912379                                                                                                     تلفن:03155912334


 
 مدیر گروه آمار و کاربردها                                                             مدیر گروه علوم کامپیوتر
   
                                                                                               
     دکتر داوود پورسینا                                                                                         دکتر حسن دقیق
        تلفن:03155913068                                                                                        تلفن: 03155912363