دانش آموختگان

دانش آموختگان

نام ونام خانوادگی استاد راهنما پست الکترونیکی سال ورود عنوان پایان نامه سال فارغ التحصیلی
مجتبی قربانی آرانی دکتر علیرضا اشرفی   1383 مسائل شمارشی در مجموعه های مرتب جزئی، نظریه گراف و کاربردهای آن 1387
مژگان مقرب دکتر علیرضا اشرفی   1385 شاخص های توپولوژیک فولرن و کران هایی برای برخی از شاخص های توپولوژیک 1388
غلامحسین فتح تبار دکتر علیرضا اشرفی   1385 مقادیر ویژه و مقادیر ویژه لاپلاسی یک گراف و کاربردهای آن در محاسبه انرژی فولرن ها 1389
مجتبی بهرامیان دکتر حسن دقیق   1383 حل مسأله لگاریتم گسسته روی خم های بیضوی و ژاکوبین تعمیم یافته آنها 1389
محمد حسن نادری دکتر رضا جهانی نژاد   1383 مباحثی در زیرمدول های اول و اولیه 1389
شهرام حیدریان دکتر احمد غلامی   1385 ساختارهای زوج های n- ایزوکلینک و v- ایزولوژیک گروهها                                                      1389
علی آستانه دکتر حسن دقیق   1385 نقاط هیگنز و رتبه خمهای بیضوی 1389
زهرا یاراحمدی دکتر علیرضا اشرفی   1387 بررسی شاخص توپولوژیک همبندی خروج از مرکز، دوبشی سازی یالی و راسی و محاسبه آن در مورد گراف های فولرنی 1390
محمد جواد نجفی دکتر علیرضا اشرفی و دکتر بهنام بازیگران   1387 برخی ویژگی های جبری و متریک گراف ها و کاربرد آنها در گراف های فولرنی و نانوستاره ها 1391
مهسا میرزرگر دکتر علیرضا اشرفی   1387 بررسی گراف جابجایی و گراف توان یک گروه متناهی و ویژگی متریک گرافها 1391
محمد آبادی زهره دکتر غلامی و پروفسور اشرفی mohammadabadi.z@gmail.com 1387 ب‍رخ‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روی‌ ت‍ع‍داد ک‍لاس‍ه‍ای‌ ت‍روی‍ج‌ ی‍ک‌ گ‍روه‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه واری‍ت‍ه‌ روی‌ زوج‌ گ‍روه‍ه‍ا 1391
 فغانی مرتضی پروفسور اشرفی   1387 ان‍رژی‌ م‍ات‍ری‍س‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ گ‍راف‌ه‍ای‌ ف‍ول‍رن‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍وپ‍ول‍وژی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ گ‍راف‌ه‍ا 1391
دیداری سمیه دکتر دقیق  
s.didari@grad.kashanu.ac.ir
1387 ن‍ق‍اط گ‍وی‍ای‌ خ‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ض‍وی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در رم‍زن‍گ‍اری‌ 1392
 احمدی محمدرضا دکتر جهانی نژاد   1387 ب‍ررس‍ی‌ گ‍راف‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ا و ای‍ده‌ آل‌ ه‍ا 1392
عابدی جبلی حسین دکتر جهانی پور   1387 وج‍ود ج‍واب‌ ب‍رای‌ ش‍م‍ول‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍ص‍ادف‍ی‌ 1392
فروزان خوشایند دکتر جهانی نژاد   1385 تعمیمی از حلقه های شبه ارزیابی و توسیع های آنها و مدول های روی آنها 1393
 شبانی قزاآنی حسین  پروفسور اشرفی  
shabani@grad.kashanu.ac.ir
1389 پ‍ای‍اه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‍ات‍ی‌ 1394
خدیجه فتحعلی خانی
پروفسور اشرفی
fathalikhani.kh@gmail.com
1390 خ‍واص‌ ج‍ب‍ری‌ و م‍ت‍ری‍ک‌ اب‍رم‍ک‍ع‍ب‌ها و ب‍رخ‍ی‌ زی‍رگ‍راف‌ه‍ای‌ آن‌ها 1394
عادل تدین فر دکتر بازیگران و پروفسور اشرفی
adeltadayyonfar@yahoo.com
1391 گ‍راف‌ م‍ق‍س‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ص‍ف‍ر ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌ 1395
بیژن سلیمانی پروفسور اشرفی
bijan_s59@yahoo.com
1391 گ‍راف‌ه‍ای‌ ک‍ی‍ل‍ی‌ ی‍ال‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ و ک‍م‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ ن‍رم‍ال‌ 1395
مریم جلالی راد پروفسور اشرفی   1391 م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ زی‍رم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍رم‍ال‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌ و م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ گ‍راف‌ه‍ای‌ ک‍ی‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‍اظر آن‌ه‍ا 1396
حسین خاص دکتر بازیگران   1391 f- زی‍رگ‍روه‌ه‍ا و س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ م‍ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌ آن‌ه‍ا 1396
مهرنوش جاورسینه دکتر فتح تبار   1391 م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ اص‍ل‍ی‌ و م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ لاپ‍لاس‍ی‌ ب‍ی‌ع‍لام‍ت‌ اص‍ل‍ی‌ ی‍ک‌ گ‍راف‌ 1396
الهه سادات حقی
پروفسور اشرفی
elsahaghi@gmail.com
1390 تاثیر زیرگروه‌های دوری و تعداد آنها روی ساختار گروه‌های متناهی 1396
 سیفی شهپر فاطمه دکتر دقیق  
fatemehsefishahpar63@gmail.com
 1390 خم های بیضوی روی میدان های متناهی  و کاربرد آنها در رمزنگاری 1396
سیده الهام قاسمیان دکتر فتح تبار و دکتر سعید اکبری   1392 م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ و ع‍دد رن‍گ‍ی‌ گ‍راف‌ه‍ای‌ ع‍لام‍ت‌دار 1396
فاطمه تقوایی آرانی دکتر فتح تبار   1392 م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ و م‍ق‍ادی‍ر وی‍ژه‌ ک‍ج‌ گ‍راف‌ه‍ا و گ‍راف‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ت‌دار 1396
فرزانه غلامی نژاد
پروفسور اشرفی
farzane.ghalaminezhad@gmail.com
1390 G_ گرافها، A4 -گرافها، گراف های q- مولد و گراف های جابجایی در گراف های متناهی 1396
 بهرامی علی دکتر جهانی نژاد  
alibahrami72@yahoo.com
1389 م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در گ‍راف‌ه‍ای‌ ی‍ک‍ا و ی‍ک‍ان‍ی‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌ 1396
شهیده ملک پور آرانی دکتر بازیگران
Malekpoor@kashanu.ac.ir
1390 ب‍رخ‍ی‌ گ‍راف‌ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا 1396
فاطمه کوره پزان مفتخر پروفسور اشرفی   1392 نظریه های فوق سرشت یک گروه متناهی و ساختار زیر گروه های نرمال متناظر با آن ها 1397
معصومه یزدانی مقدم دکتر کهکشانی   1392 برخی کدهای جایگشتی و ویزگی های آنها 1397
محمد علی سلحشور پروفسور اشرفی   1393 گراف جابجایی گروه‌های متناهی 1397
عالیه زلفی پروفسور اشرفی   1391 سرشت های هایزنبرگ  گروه‌های متناهی 1397