علوم کامپیوتر


دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر ورودی 87 و 88 برای دانلود جدول دروس  خود اینجا را کلیک نمائید.

دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر ورودی 89 برای دانلود جدول دروس  خود اینجا را کلیک نمائید.