علوم کامپیوتر


دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر ورودی 87 و 88 برای دانلود جدول دروس  خود اینجا را کلیک نمائید.

دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر ورودی 89 برای دانلود جدول دروس  خود اینجا را کلیک نمائید.

 

دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر ورودی 98 به بعد برای دانلود جدول دروس خود اینجا کلیک نمائید.