دکتری ریاضی محض

اسامی دانشجویان دکتری
نام ونام خانوادگی استاد راهنما پست الکترونیکی سال ورود عنوان پایان نامه سال فارغ التحصیلی
مجید امین ترابی دکتر جهانی پور
amintorabi87@gmail.com
1391   1398
امیر مهدی یزدانی کاشانی دکتر دقیق
amirmehdi_yazdani@yahoo.com
1391   1397
مریم مسعودی آرانی دکتر جهانی نژاد   1391    
خدیجه اسلامی دکتر بهرامیان   1394    
لیلا گودرزی دکتر دقیق   1394    
فاطمه موذن دکتر جهانی نژاد   1394    
سهیلا مهدوی زفرقندی پروفسور اشرفی   1394    
محمد عبد دکتر روح الله جهانی پور-دکتر مهدی دهقانی سانیچ   1394 تعامد تعمیم یافته بر اساس مشتقات نرم در فضاهای برداری نرمدار 1397
فاطمه حیدری دکتر بازیگران   1395    
حیدر شلاش پروفسور اشرفی   1394   1397
زهره جمال کاشانی دکتر بازیگران   1395    
سکینه زارع خفری دکتر جهانی نژاد   1395    
مینا شمکانی مشهدی دکتردقیق   1395    
سمیه مدنی پروفسور اشرفی   1395    
معصومه نیتی بیدگلی دکتر جهانی نژاد   1395    
روح الله خداکرمیان گیلان دکتر دقیق   1392   1398
فاطمه مصلحی دکتر دقیق   1393    
فهیمه قادر نظری دکتر جهانی نژاد   1393    
نجمه سهامی دکتر مجید مزروعی   1393    
مهدی ترکتاز پروفسور اشرفی   1394   1398
جواد شرفی دکتر دقیق   1395    
نسرین ملک محمدی فرادنبه پروفسور اشرفی   1393    
مرضیه جمالی دکتر جهانی نژاد   1392    
مهرداد خزلی دکتر دقیق   1392    
آسیه رفیعی پور دکتر مزروعی   1392    
مریم شیخی گرجان دکتر بهرامیان   1392    
آیسان بهنیا دکتر فتح تبار   1396    
حسن خداشناس پروفسور اشرفی   1396    
محمد متین خورشیدی فر دکتر رضا جهانی نژاد   1396    
بهشته دانشورزاده دکتر فتح تبار   1396    
مریم رضایی کاشی دکتر بهرامیان   1396    
الهام سجادی فر دکتر جهانی نژاد   1396    
سیده حوراء صدر الحفاظ دکتر کهکشانی   1396    
میثم طاهری دهکردی دکتر فتح تبار   1396    
علی قلاوند پروفسور اشرفی   1396    
فاطمه کیایی درونکلا دکتر سیف الله موسی زاده fatemehkiyaee@yahoo.com 1396    
سیده الهام احمد پوری دکتر جهانی نژاد و دکتر اشراقی   1397    
سمیه حیدری راد دکتر جهانی پور   1397    
پریسا دلبری حسنجانی دکتر دقیق   1397    
لاله رحیمی پردنجانی دکتر  مزروعی و دکتر کهکشانی   1397    
شیما رضایی پروفسور اشرفی   1397    
زهره صفری فروشانی دکتر دقیق   1397    
حسن طاهری دکتر فتح تبار   1397