دکتری ریاضی کاربردی

اسامی دانشجویان دکتری ریاضی کاربردی

نام و نام خانوادگی استاد راهنما پست الکترونیکی سال ورود عنوان پایان نامه سال فارغ التحصیلی
مرضیه صفاریان دکتر محبی marziyesafarian11@gmail.com 1396    
مرضیه پوربابایی دکتر سعادتمندی mr.pourbabaee@gmail.com 1396    
نسرین مشتاقی دکتر سعادتمندی nasrin.moshtaghi@gmail.com 1396    
رویا وزیری دکتر تبریزی دوز r_vaziri96@grad.kashanu.ac.ir 1396