معاون پژوهشی

دانشگاه کاشان- دانشکده علوم ریاضی- 03155912335

معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی


                                                                                

                                                                     دکتر امیرحسین نخودکار

a.nokhodkar@kashanu.ac.ir                      

                                                             https://faculty.kashanu.ac.ir/anokhodkar/fa