دفاعیات و سمینارها

دفاع از رساله دکتری

سرشت های هایزنبرگ گروه‌های متناهی

استاد راهنما: پروفسور سید علی رضا اشرفی

ارائه دهنده: عالیه زلفی

چهارشنبه 25 اسفند 97 ساعت 16 .سالن کنفرانس دانشکده علوم ریاضیدفاع از رساله دکتری

گراف جابجایی گروه‌های متناهی

استاد راهنما: پروفسور سید علی رضا اشرفی

ارائه دهنده: محمد علی سلحشور

چهارشنبه 22 اسفند 97 ساعت 13 .سالن کنفرانس دانشکده علوم ریاضیدفاع از رساله دکتری

شمارش زیرگروه‌ها، زیر گروه‌های نرمال و زیرگروه‌های مشخصه یک گروه متناهی

استاد راهنما: پروفسور سید علی رضا اشرفی

ارائه دهنده: حیدر باقر شلاش

شنبه 17 آذر 97 ساعت 11 .سالن کنفرانس دانشکده علوم ریاضی

    دفاع از رساله دکتری

نظریه های فوق سرشت یک گروه متناهی و ساختار زیرگروه‌های متناظر با آنها

استاد راهنما: پروفسور سید علی رضا اشرفی

استاد مشاور: پروفسور محمدرضا درفشه

ارائه دهنده: فاطمه کوره پزان مفتخر

دوشنبه 26 شهریور 97 ساعت 14 .مکان نیم طبقه دانشکده علوم، سالن دفتر ریاست