دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
1دکتر حسن دقیقرئیس دانشکده علوم ریاضی031-55912363-031-55912323
26دکتر داوود پورسینامدیر گروه آمار031-55913068
10دکتر علی اصغر رضاییمدیر گروه ریاضی محض031-55912379
17دکتر علی افتخاریمدیر گروه ریاضی کاربردی031-55912334
34محمدرضا گندمیمسئول آموزش031-55912326
32قدرت الله رحمانی مهرمسئول دفتر دانشکده031-55912368
37فاطمه عباسیمسئول کتابخانه علوم پایه031-55912989
3دکتر اکبر محبیمعاون آموزشی دانشکده031-55912373
2دکتر سید علی رضا اشرفیمعاون پژوهشی دانشکده031-55912367
27دکتر مهدی شمسهیأت علمی گروه آمار031-55912334
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.