لیست کتاب‌ها

Topological Modelling of Nanostructures and Extended Systems

Editors: Ashrafi, A.R., Cataldo, F., Iranmanesh, A., Ori, O. (Eds.)

:URL

https://www.springer.com/gp/book/9789400764125

Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials

Editors: Ashrafi, Ali Reza, Diudea, Mircea V (Eds.)

:URL

https://www.springer.com/gp/book/9783319315829

 

ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه‌های شش ضلعی (دانلود فهرست مطالب و مقدمه)

 

 

نانو محاسبات و فولرینها (دانلود فهرست مطالب و مقدمه)

 

 

چندجمله‌ای‌های امگا و سادهانای نانوساختارها ( دانلود فهرست مطالب)

 

 

ریاضیات فولرین‌ها - جلد اول  (دانلود فهرست مطالب و مقدمه)

 

برنامه نویسی به زبان پاسکال با دید الگوریتمی:

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن: