اعضاء هیأت علمی

دکتر مهدی شمس
رشته تحصیلی: آمار

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshams/fa

دکتر فرانک گودرزی
رشته تحصیلی: آمار
https://faculty.kashanu.ac.ir/goodarzi/fa
دکتر حمید قربانی
رشته تحصیلی : آمار
https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorbani/fa

دکتر داوود پورسینا

رشته تحصیلی: آمار

https://faculty.kashanu.ac.ir/poursina/fa