دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
38کتابخانه علوم پایه031-55912987
37فاطمه عباسیمسئول کتابخانه علوم پایه031-55912989
23دکتر مهدی سبزواریهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913049
22دکتر فاطمه ذبیحیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913050
30لیلا قنبری ممانهیأت علمی گروه علوم کامپیوتر031-55913050
28دکتر حمید قربانیهیأت علمی گروه آمار031-55913059
21دکتر مصطفی داوطلبهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913068
26دکتر داوود پورسینامدیر گروه آمار031-55913068
نمایش ۳۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.