دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
27دکتر مهدی شمسهیأت علمی گروه آمار031-55912334
9دکتر مهدی دهقانیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912335
16دکتر امیر حسین نخودکارهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912335
24دکتر عباس سعادتمندیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912361
19دکتر حمیدرضا تبریزی دوزهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912362
1دکتر حسن دقیقرئیس دانشکده علوم ریاضی031-55912363-031-55912323
13دکتر رضا کهکشانیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912364
14دکتر مجید مزروعیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912364
2دکتر سید علی رضا اشرفیمعاون پژوهشی دانشکده031-55912367
32قدرت الله رحمانی مهرمسئول دفتر دانشکده031-55912368
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.