دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
31مرضیه پورباباییکارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر031-55912918
32قدرت الله رحمانی مهرمسئول دفتر دانشکده031-55912368
33رضا خادمکارشناس سایت کامپیوترعلوم پایه031-55912325
34محمدرضا گندمیمسئول آموزش031-55912326
35لیلا شجاعی زادهکارشناس آموزش031-55912501
36حسین کچوییکمک کارشناس آموزش031-55912317
37فاطمه عباسیمسئول کتابخانه علوم پایه031-55912989
38کتابخانه علوم پایه031-55912987
نمایش ۳۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.