دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
21دکتر مصطفی داوطلبهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913068
22دکتر فاطمه ذبیحیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913050
23دکتر مهدی سبزواریهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55913049
24دکتر عباس سعادتمندیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912361
25دکتر زینب سعیدیان طرئیهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912308
26دکتر داوود پورسینامدیر گروه آمار031-55913068
27دکتر مهدی شمسهیأت علمی گروه آمار031-55912334
28دکتر حمید قربانیهیأت علمی گروه آمار031-55913059
29دکتر فرانک گودرزیهیأت علمی گروه آمار031-55912308
30لیلا قنبری ممانهیأت علمی گروه علوم کامپیوتر031-55913050
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۸ مورد.