دفترچه تلفن دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
11دکتر غلامحسین فتح تبارهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912369
12دکتر رسول کاظمیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912311
13دکتر رضا کهکشانیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912364
14دکتر مجید مزروعیهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912364
15دکتر سید سیف الله موسی زاده موسویهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912321
16دکتر امیر حسین نخودکارهیأت علمی گروه ریاضی محض031-55912335
17دکتر علی افتخاریمدیر گروه ریاضی کاربردی031-55912334
18دکتر مرتضی بیشه نیاسرهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912311
19دکتر حمیدرضا تبریزی دوزهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912362
20دکتر جلال عسکریهیأت علمی گروه ریاضی کاربردی031-55912379
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.