انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   علی رضا   اشرفی   2367   ashrafi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 2   حسن   دقیق   2363   hassan@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 3   رضا   جهانی نژاد   2371   jahanian@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 4   روح الله   جهانی پور   2370   jahanipu@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 5   جلال   عسگری   2361   askari@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 
 6   اکبر   محبی   2373   a_mohebbi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 
 7   حمیدرضا   تبریزی دوز   2362   htabrizidooz@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 
 8   بهنام   بازیگران   2372   bazigaran@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 9   عباس   سعادتمندی   2379   saadatmandi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 
 10   مجتبی   بهرامیان   2559   bahramianh@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 11   غلامحسین   فتح تبار   2369   fathtabar@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 12   فرانک   گودرزی   2364   f-goodarzi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه آمار 
 13   مرضیه   پوربابایی   2918   m.pourbabaee@kashanu.ac.ir      کارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی 
 14   قدرت الله   رحمانی   2368   math@kashanu.ac.ir      مسئول دفتر گروه ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر 
 15   علی اصغر   رضایی   2379   a_rezaei@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 16   سید سیف الله   موسی زاده موسوی   2321   s.mosazadeh@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض 
 17   فاطمه   ذبیحی   3050   zabihi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 
 18   لیلا   قنبری ممان   3050   ghanbari@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر 
 19   سعید   آسعیدی   3048   asaeedi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر 
 20   ناصر   نوروزی   3048   noroozi@kashanu.ac.ir      عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر 
1 2