انتخاب وب سایت:
اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
دکتر حمیدرضا تبریزی دوز
رشته تحصیلی : آنالیز عددی-کنترل بهینه
http://tabrizidooz.kashanu.ac.ir

  دکتر علی افتخاری
رشته تحصیلی : آنالیز عددی

http://eftekhari.kashanu.ac.ir
دکتر عباس سعادتمندی
رشته تحصیلی : آنالیز عددی
http://saadatmandi.kashanu.ac.ir

    دکتر مهدی سبزواری
رشته تحصیلی : فرآیندهای تصادفی
http://sabzevari.kashanu.ac.ir
 دکتر اکبر محبی
رشته تحصیلی : آنالیز عددی

  http://mohebbi.kashanu.ac.ir
   جلال عسگری
رشته تحصیلی : تحقیق در عملیات
http://askari.kashanu.ac.ir
 دکتر فاطمه ذبیحی
رشته تحصیلی : آنالیز عددی
http://zabihi.kashanu.ac.ir
  دکتر مرتضی بیشه نیاسر
رشته تحصیلی : آنالیز عددی
http://mbisheh.kashanu.ac.ir
 
 


تعداد بازديد از اين صفحه : 3642