انتخاب وب سایت:
دکتر مهدی شمس
رشته تحصیلی: آمار
فرانک گودرزی
رشته تحصیلی: آمار

http://goodarzi.kashanu.ac.ir
دکتر حمید قربانی
رشته تحصیلی : آمار
http://ghorbani.kashanu.ac.ir
   

تعداد بازديد از اين صفحه : 2722