انتخاب وب سایت:
  • مرکز تحقیقات ریاضی کاشانی




Welcome to the homepage of the KCMR  seminar, at the University of Kashan. The seminar represents the interests of all Kashan faculty working in algebra, geometry and analysis, and is currently being coordinated by Majid Mazrooei. We meet regularly on Sundays in the Department of Mathematical Sciences, Room 15, from 2:30-3:30 pm. Exceptions will noted here.

To subscribe to the KCMR mailing list, send an email to m.mazrooei@kashanu.ac.ir with subject line: subscribe KCMR your_first_name your_last_name. To unsubscribe at any time, send an email to the same with subject unsubscribe KCMR


تاریخ ارائه

عنوان سخنرانی

سخنران

 24بهمن 95

تحلیل پوششی داده ها و کاربردهای آن

Data development analysis and its applications

1-دکتر داوطلب

9 اسفند 95

(دوشنبه)

تعمیم ها و کاربردهای قدم زدن تصادفی و مسئله ورشکستگی

Generalizations and applications of Random Walk and Gambler’s Ruin problem

2- دکتر سبزواری

22 1سفند 95

جبرهای فیستر با برگردان

Pfister algebras with involution

2-دکتر نخودکار

27 فروردین 96

قضیه­های نقطه ثابت برای نگاشت­های مجموعه مقدار

Fixed points theorems for set-values mapping

3-دکتر جهانی پور

17 اردیبهشت 96

کاربرد طراحی آزمایش به منظور بهبود عملکرد باکتری در بتن هوادار

The application of DOE in order to improve the influence of bacteria on performance of air entrained concrete

 

4- دکتر پورسینا

31اردیبهشت 96

 

نامساوی­های ماتریسی و عملگری و کاربردهای آن

Matrix and operator inequalities and its applications

5- دکتر دهقانی

 

 

 

 

به علت ماه رمضان تعطیل

 

 

 

سخنران­هایی که برای مرحله بعدی اعلام آمادگی کردند: آقایان دکتر محبی، دکتر کاظمی،دکتر نوروزی، دکتر بیشه، دکتر اشرفی، دکتر فتح تبار، دکتر بهرامیان  و دکتر موسی زاده

توجه: همکارانی که قصد ارائه سخنرانی در موضوع خاصی را دارند عنوان و چکیده سخنرانی را بفرستند تا در مرحله بعدی سخنرانی ها برنامه ریزی شود.

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 2702