انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

اصلاح فرآیند حذف پزشکی و غیبت  امتحانی دانشجویان


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی96-95